BIP
Grafika BIP

Stan przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Sprawy w Straży Miejskiej w Katowicach rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 j.t.) lub innych przepisów prawa.

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

 Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, w celu uzyskania informacji mogą skontaktować się:

  • telefoniczne z pracownikiem sekretariatu Straży Miejskiej w Katowicach telefonicznie pod numerem telefonu 324940200,
  • mailowo pod adresem poczty elektronicznej straz.miejska@katowice.eu ,
  • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach, ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice,
  • poprzez adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Straży Miejskiej w Katowicach pod adresem SM_Katowice/SkrytkaESP.

 Redakcja strony: Stan przyjmowanych spraw

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
6
do góry