BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46), zarządzenie wewnętrzne Nr 421/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice, zarządzenie Nr 10/2012 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Straży Miejskiej w Katowicach.

Tryb:

Skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji
Poczta tradycyjna:

Straż Miejska w Katowicach

ul. Żelazna 18

40-851 Katowice

Faks: 32 4940 201
E-mail:
Skrytka ePUAP: SM_Katowice

W przypadku składania skarg, wniosków lub petycji osobiście należy je składać w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30 bezposrednio w sekretariacie Straży Miejskiej w Katowicach mieszczącym się w siedzibie Straży przy ul. Żelaznej 18.

Dopuszcza się możliwość złożenia skargi, wniosku lub petycji przez zainteresowanych poza godzinami pracy sekretariatu Straży i w dni wolne od pracy bezpośrednio u dyżurnego w siedzibie Straży przy ul. Żelaznaej. W takim przypadku fakt złożenia skargi, wniosku lub petycji jest na życzenie wnoszącego potwierdzany i odnotowywany w dokumentacji służbowej prowadzonej przez dyżurnego.

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

  Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji
Komendant Straży Miejskiej w Katowicach w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach lub wyznaczeni kierownicy komórek organizacyjnych straży od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach oraz jego Zastępca przyjmują interesantów w wyznaczonych terminach, po wyczerpaniu przez interesanta możliwości załatwienia sprawy u merytorycznie właściwego kierującego komórką organizacyjną Straży. Przyjęcia interesantów przez Komendanta Straży Miejskiej i jego Zastępcę odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i zapisaniu się na rozmowę przez wnoszącego skargę, wniosek lub petycję u pracownika sekretariatu Straży.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji w Straży należy do pracownika sekretariatu Straży Miejskiej w Katowicach.

Załatwianie skargi, wniosków i petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków składanych do straży powierza się Zespołowi Kontroli, Analiz i Sprawozdawczości.

Skargi, wnioski i petycje oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne Strazy, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących skarg, wniosków i petycji kompletuje i wydaje zainteresowanym, pracownik sekretariatu Straży Miejskiej w Katowicach.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-08-07 Rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
Rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 126.1KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
Olschimke Katarzyna 2024-01-16 12:17
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Olschimke 2024-01-16 12:16
Zatwierdzenie
Katarzyna Olschimke 2024-01-16 12:16
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
668
do góry