BIP
Grafika BIP

Sygnalista

W związku z obowiązkami ustanowionymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz.Urz.Ue.L Nr 305, Str. 17) poniżej udostępniamy Państwu możliwość zgłaszania informacji za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu systemu.

Powyższy kanał jest przeznaczony wyłącznie dla zgłoszeń naruszeń prawa dokonywanych przez „Sygnalistów” w zakresie wskazanym w ww. Dyrektywie. Oznacza to, że zgłoszenia dokonane za pośrednictwem powyższego kanału przez inne osoby niż „Sygnaliści” nie będą rozpatrywane. Udostępniony system zapewnia poufność komunikacji i ochronę Państwa danych. Konieczność identyfikacji Państwa jako „Sygnalistów” powoduje, że zgłoszenia anonimowe nie będą w tym trybie rozpatrywane.

Przez „Sygnalistów” należy rozumieć osoby, które uzyskały informacje na temat naruszeń prawa w Straży Miejskiej w kontekście związanym z wykonywaną przez nie pracą, w tym:

  1. pracowników Straży, także byłych pracowników,
  2. osoby ubiegające się o zatrudnienie w Straży, które uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  3. osoby świadczącej pracę na rzecz Straży na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  4. przedsiębiorców współpracujących ze Strażą,
  5. osoby świadczące pracę na rzecz Straży pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  6. stażystów,
  7. wolontariuszy.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z udostępnionego kanału komunikacji, naruszenia można zgłaszać pocztą tradycyjną . W takim przypadku prosimy o dopisanie na kopercie „zgłoszenie naruszenia prawa - w sekretariacie nie otwierać”, co pozwoli nam zapewnić poufność Państwa danych.

Wszelkie kwestie związane z obszarem zadań i odpowiedzialności Straży Miejskiej (wykroczenia, prośby o interwencje etc.) prosimy zgłaszać poprzez https://www.strazmiejska.katowice.pl/kontakt/index.html 

Wszelkie Skargi na działalność Straży i Wnioski związane z działalnością Straży prosimy zgłaszać https://bip.strazmiejska.katowice.pl/menu-przedmiotowe/skargi-wnioski-petycje 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2022-04-05 10:34
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2022-12-07 14:11
Wytworzenie publikacji
Mirosława Widera-Eksner 2022-12-07 14:10
Zatwierdzenie
Paweł Szeląg 2022-12-07 14:10
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
15
do góry