BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

  • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów.
  • Wybrane pliki nie posiadają prawidłowej redakcji i zachowanej prawidłowej struktury.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wersji o wysokim kontraście (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jacek Pytel, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 49 40 217. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Katowicach

ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice

Budynek zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Żelaznej 18 posiada wejście główne do którego można się dostać wprost z poziomu terenu.

Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku został zaprojektowany i zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić użytkowanie budynku przez osoby niepełnosprawne oraz przyjmowanie interesantów na poziomie przyziemia. Na tej kondygnacji zaprojektowano pokój rozmów oraz sanitariat dla interesantów dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do których jest dostęp z hallu głównego. Ponadto zaprojektowany dźwig przystosowany jest do przewożenia osób niepełnosprawnych łączący wszystkie kondygnacje budynku. Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wśród miejsc parkingowych dla interesantów jedno miejsce przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2021-03-23 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf 112.24KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2024-03-14 10:05
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2024-03-14 10:07
Zatwierdzenie
Straż Miejska w Katowicach 2024-03-14 10:07
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
437
do góry