BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Straż Miejska w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH (AA - WCAG 2.1).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 16.07.2019 r.
 • Ocena przeprowadzona przez stronę trzecią w wyniku certyfikacji.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 16.07.2019 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, masz prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Żądanie należy przesłać na adres 

Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Osoba odpowiedzialna za dostępność i rozpatrywanie wniosków:
Jacek Pytel
Telefon: 32 49 40 217
E-mail kontaktowy: 

Postępowanie odwoławcze

W sytuacji uzyskania niezadowalającej odpowiedzi na przesłany wniosek, masz prawo złożyć wniosek odwoławczy drogą elektroniczną na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
NIP 5213621697
Regon 145881488
e-mail: mc@mc.gov.pl
infolinia ministerstwa: 48222500110

Informacje dodatkowe

 • Data publikacji strony internetowej: 18 lipca 2019
 • Data ostatniej znaczącej aktualizacji strony internetowej: 18 lipca 2019
 • Dostępność architektoniczna siedziby Straży Miejskiej w Katowicach:

  Budynek zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Żelaznej 18 posiada wejście główne do którego można się dostać wprost z poziomu terenu.

  Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku został zaprojektowany i zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić użytkowanie budynku przez osoby niepełnosprawne oraz przyjmowanie interesantów na poziomie przyziemia. Na tej kondygnacji zaprojektowano pokój rozmów oraz sanitariat dla interesantów dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do których jest dostęp z hallu głównego. Ponadto zaprojektowany dźwig przystosowany jest do przewożenia osób niepełnosprawnych łączący wszystkie kondygnacje budynku. Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Wśród miejsc parkingowych dla interesantów jedno miejsce przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

 • Dostępność tłumacza migowego: Tłumacz języka migowego
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 • Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Musimy jednak uwzględnić, iż prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie BIP, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających stroną. Daltego prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się niezwłocznie poprawić oraz sprawić, aby informacje były w pełni dostępne.
 • Uwaga! Deklaracja dostępności w chwili obecnej ma status szkicu. Nie jest finalną wersją dokumentu.
  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r Art. 22. "Minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 23 sierpnia 2019 r., udostępni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-19 13:32
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
201
do góry