BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Procedury załatwiania spraw

Procedury załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Straży Miejskiej w Katowicach realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  • Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257);
  • Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 475);
  • Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 928.);
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz 1330.)

Straż Miejska w Katowicach, jako jednostka organizacyjna gminy Katowice obowiązana jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, Straż powinna wyjaśnić je w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz poinformować o sposobie załatwienia sprawy. Natomiast, jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas Straż ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. W takim wypadku Straż powinna poinformować o tym zainteresowanego i określić termin, w jakim nastąpi załatwienie sprawy.

Sprawy interesantów załatwiane są przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Straży Miejskiej w Katowicach.

Każde pismo wpływające do Straży Miejskiej w Katowicach podlega rejestracji w sekretariacie gdzie zostaje opatrzone pieczęcią wpływu oraz datą i kolejnym numerem wpływu do Straży. Pisma zadekretowane przez Komendanta Straży, przekazywane są zgodnie z dyspozycją Komendanta do poszczególnych komórek organizacyjnych. Pisma adresowane bezpośrednio do poszczególnych komórek organizacyjnych, przekazywane są za potwierdzeniem Kierownikom tych komórek lub bezpośrednio do Komendanta Straży. Kierownicy danej komórki organizacyjnej dekretują pisma na poszczególne stanowiska pracy, wskazując sposób załatwienia sprawy. Pracownik po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy, w drugim przed przystąpieniem do załatwienia sprawy rejestruje ją w odpowiednim rejestrze spraw jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje na piśmie znak sprawy. Po zakończeniu sprawy w rejestrze spraw odnotowuje się datę i sposób zakończenia sprawy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
267
do góry