BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Dane Straży Miejskiej/Statut Straży Miejskiej w Katowicach

Statut Straży Miejskiej w Katowicach

STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Straż Miejska w Katowicach zwana dalej „Strażą” jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzonej na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice Nr XLVIII/489/97 z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska w Katowicach z późn. zm.

§ 2

1. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant Straży lub inna, wyznaczona przez Komendanta osoba.

§ 3

Siedzibą i obszarem działania Straży jest Miasto Katowice.

§ 4

Nadzór nad działalnością Straży sprawują Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewoda Śląski w ramach posiadanych kompetencji, przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach działającego w jego imieniu.


ROZDZIAŁ II
Zakres działalności

§ 5

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.


ROZDZIAŁ III
Organizacja wewnętrzna

§ 6

Na czele Straży stoi Komendant, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte wyniki.

§ 7

  1. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Katowice.
  2. Komendanta Straży zatrudnia Prezydent Miasta Katowice na podstawie umowy o pracę, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Prezydent Miasta Katowice wykonuje wobec Komendanta wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 8

Szczegółowy zakres działania Straży, w tym strukturę organizacyjną z uwzględnieniem zasad i trybu kierowania oraz zakres zadań poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych określa regulamin nadawany przez Radę Miasta Katowice, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, w drodze odrębnej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa

§ 9

Straż prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej Straży jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

§ 11

Straż prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

ROZDZIAŁ V
Mienie

§ 12

Składniki majątkowe przekazane Straży przy realizacji ustawowych i regulaminowych zadań stanowią mienie komunalne Miasta Katowice.

§ 13

Straż jest uprawniona do administrowania mieniem przekazanym w celu realizacji zadań, o których mowa w § 5.

§ 14

Gospodarując powierzonym mieniem Straż zapewnia jego ochronę oraz należyte wykorzystanie kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

§ 15

Straż prowadzi ewidencję mienia, przeprowadza okresowe inwentaryzacje, dokonuje umorzeń i przeszacowań oraz zapobiega dekapitalizacji.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 16


Regulaminy wynagradzania oraz pracy pracowników Straży wprowadza Komendant Straży w formie zarządzeń.

§ 17

Dokonywanie zmian w statucie Straży następuje w trybie właściwym do jego nadania.

§ 18


Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
242
do góry