Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46), zarządzenie wewnętrzne Nr 421/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice, zarządzenie Nr 10/2012 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Straży Miejskiej w Katowicach.

Tryb:

Skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji

Poczta tradycyjna:

 

Straż Miejska w Katowicach

ul. Żelazna 18

40-851 Katowice

Faks:

32 4940 201

E-mail:
Skrytka ePUAP: SM_Katowice/SkrytkaESP

W przypadku składania skarg, wniosków lub petycji osobiście należy je składać w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30 bezposrednio w sekretariacie Straży Miejskiej w Katowicach mieszczącym się w siedzibie Straży przy ul. Żelaznej 18.

Dopuszcza się możliwość złożenia skargi, wniosku lub petycji przez zainteresowanych poza godzinami pracy sekretariatu Straży i w dni wolne od pracy bezpośrednio u dyżurnego w siedzibie Straży przy ul. Żelaznaej. W takim przypadku fakt złożenia skargi, wniosku lub petycji jest na życzenie wnoszącego potwierdzany i odnotowywany w dokumentacji służbowej prowadzonej przez dyżurnego.

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach

w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach lub wyznaczony strażnik kierujący komórką organizacyjną straży

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
   

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach oraz jego Zastępca przyjmują interesantów w wyznaczonych terminach, po wyczerpaniu przez interesanta możliwości załatwienia sprawy u merytorycznie właściwego kierującego komórką organizacyjną Straży. Przyjęcia interesantów przez Komendanta Straży Miejskiej i  jego Zastępcę odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i zapisaniu się na rozmowę przez wnoszącego skargę, wniosek lub petycję u pracownika sekretariatu Straży.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji w Straży należy do pracownika sekretariatu Straży Miejskiej w Katowicach.

Załatwianie skargi, wniosków i petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi, wnioski i petycje oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne Strazy, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących skarg, wniosków i petycji kompletuje i wydaje zainteresowanym, pracownik sekretariatu Straży Miejskiej w Katowicach.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podstawy prawne skarg, wniosków i petycji [ 1 ]
Rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf Rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
19-05-31 10:32
Pytel Jacek
126.1KB

Redakcja strony: Skargi, wnioski, petycjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5340