Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe - klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO)  oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Katowicach, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z siedzibą Żelazna 18, 40-851 Katowice.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej:

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską (art. 6 ust. 1. lit. a RODO),

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (art. 6 ust. 1. lit. b RODO),

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego (art. 6 ust. 1. lit. c RODO)

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych (art. 6 ust. 1. lit d RODO),

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1. lit e RODO) zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrona środowiska, pomoc osobom bezdomnym.

4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej

5. Straż Miejska w Katowicach przetwarza również dane osobowe w postaci wizerunku, gromadzone przy pomocy kamer nasobnych, urządzeń samoczynnie rejestrujących typu „foto-pułapka”, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody. W przypadku danych gromadzonych przy użyciu urządzeń wymienionych w pkt 5, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni lub przez okres niezbędny do wykonywania obowiązujących przepisów prawa jeżeli utrwalone dane będą wykorzystane jako dowód w prowadzonym postępowaniu.

9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo

a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

b) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

10. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:

a) dobrowolna – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu,

b) niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

c) wynika z przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

       Uprzejmie informujemy, iż wybrane tereny miasta Katowice są monitorowane!

Redakcja strony: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 622